Tư vấn xây dưng

Tư vấn xây dưng

.tư vấn xây dựng
+ Đối với các gói thầu tư vấn ở giai đoạn chuẩn bị dự án: tham khảo định mức chi phí tư vấn được công bố, chi phí tư vấn của gói thầu tương tự đã thực hiện, các cãn cứ tham khảo khác phù hợp với đặc điếm dự án, công trình xây dựng.
+ Đối với các gói thầu tư vấn được thực hiện sau khi dự án được phê duyệt: dự án được duyệt, tham khảo định mức chi phí tư vấn được công bố, chi phí tư vấn cúa gói thầu tương tự đã thực hiện, các căn cứ tham khảo khác phù hợp với đặc điểm dự án, công trình xây dựng.
b) Đôi với gói thầu thi công xây dựng
Thiết kế, dự toán được duyệt, phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công dự kiến và các căn cứ khác.
c) Đối với gói thầu tổng thầu xây dựng
Yêu cầu, phạm vi công việc cúa từng loại tổng thầu: dự án, tông rmức đầu tư; thiết kế dự toán công trình; Yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công dự kiến và các cãn cứ khác (nêu rõ đối với từng loại tổng thầu xây dựng).

2. Điêu chỉnh kế hoạch đấu thầu, giá gói thầu
2.1. Sự cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch đấu thầu, giá gói thầu
Giá gói thầu được điểu chỉnh trong các trường hợp sau đây:
– Xuất hiện các yếu tố bất khả kháng: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và có tác động trực tiếp đến công trình xây dựng;
– Khi quy hoạch đã phê duyệt được điều chỉnh có ảnh hưởng trực tiếp tới tống mức đầu tư xây dựng công trình;
– Do người quyết định đầu tư thay đối, điểu chỉnh quy mô công trình khi thấy xuất hiện các yếu tô’ mới đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao hơn.
– Các trường hợp được phép thay đổi, bổ sung thiết kế không trái với thiết kê cơ sớ hoặc thay đối cơ cấu chi phí trong dự toán nhưng không vượt dự toán công trình đã được phê duyệt, kể cả chi phí dự phòng.

2.2. Các trường hợp cần điều chỉnh
Chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau đây:
a) Bổ sung các công việc trong gói thầu;
a) Các khoán trượt giá (nếu có). Các cãn cứ để tính trượt giá được xác định vào thời điểm 28 ngày trước ngày nhà thầu nộp hồ sơ.

2.3. Thâm quyền điều chính
Chú đầu tư được quyển phê duyệt giá gói thầu điều chỉnh và tự chịu trách nhiệm về việc phê duyệt của mình.

3 Dự toán gói thầu khi tổ chức đấu thầu

3.1. Cơ sớ xác định dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu xác định trên cơ sở khối lượng của từng công tác xây dựng hoặc nhóm công tác, bộ phận kết cấu và đơn giá xây dựng tương ứng với từng loại khối lượng, đơn vị tính thích hợp và các khoản mục chi phí tính theo tỷ lệ %.
– Về khối lượng: Được xác định theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Việc xác định khối lượng thực hiện theo phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình.
– Về đơn giá xây dựng công trình: Gồm đơn giá xây dựng chi tiết, đơn giá xây dựng tống hợp.

3.2. Các yếu tố dẫn tới sự sai khác giữa giá gói thầu và dự toán gói thầu
– Sự phù hợp giữa khối lượng dự toán gói thầu với khối lượng thiết kế;
– Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng đơn giá xây dựng cõng trình, định mức tỷ lệ, dự toán chi phí tư vấn và dự toán các khoản mục chi phí khác trong dự toán gói thầu;
– Xác định giá trị dự toán công trình.
– Để xuất cuả nhà thầu.

3.3. Thấm quyền phê duyệt, xứ lý các tình huống
– Chủ đầu tư tổ chức việc thẩm tra giá gói thầu;
– Trường hợp Chủ đầu tư không đủ điều kiện, năng lực thẩm tra thì được phép thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nàng lực, kinh nghiệm để thẩm tra giá gói thầu. Tổ chức cá nhân tư vấn thẩm tra giá gói thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư về kết quả thẩm tra.

Thông tin về dự án

Người thực hiện

admin

Thời gian

12, Tháng Tám, 2017

Hạng mục
Dự án công nghiệp
Dự án hóa học
Dự án xây dựng

Các dự án gần đây của chúng tôi

Tham gia vào chuỗi cung ứng của chúng tôi và xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với Công ty Industry hàng đầu Việt Nam.

Hãy kết nối với chúng tôi!

Tham gia vào chuỗi cung ứng của chúng tôi và xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với Công ty Industry hàng đầu Việt Nam.